Наставна јединица: Анализа и дискусија конвенција и узанси у односима између туристичких агенција и хотелијера

На почетку часа кроз дијалог са ученицима обнављамо претходне наставне јединице. Питам их  који су наважнији партнери туристичке агенције, шта представља уговор о затраженој и потврђеној резервацији, како би их увела у нову наставну јединицу.  Притом истичем да су „Анализа и дискусија конвенција и узанси у односима између туристичких агенција и хотелијера“ тема данашњег часа и исписујем на табли назив наставне јединице.  За ову наставну јединицу предвиђено је четири часа  вежби.  С обзиром да је ово први час упознаћемо се са делом Правилника о хотелско- агенцијским односима који се односе на резервацију, закључивање и рокове отказа хотелског уговора.

Ученике информишем о доношењу и значају међународних конвенција и узанси. Час сам замислила као индивидуални рад ученика студије на случају.

Следећи корак састоји се у томе што ученике упознајем са студијом на случају и поделом радних задатака. Свако од ученика добија радни лист са студијом на случају која је везана за хотелски уговор између домаће агенције и иностраног хотела. Прилог студије на случају је Правилник о хотелско-агенцијским односима. У оквиру саме студије на случају приказана је ситуација са одређеним грешкама. Ученици се не налазе у улози пасивних примаоца знања, већ се налазе у средишту процеса решавања проблема и исправљања начињених грешака.

Уједно им истичем да свако од њих представља део тима запослених у туристичкој агенцији „Компас“ и да је њихов задатак да кроз решавање проблема прикажу обавезе уговорних страна хотелског уговора у складу са Правилником о хотелско-агенцијским односима (међународне конвенције и узансе).

При решавању задатка обилазим ученике надгледајући њихов рад. Време за израду задатка је  20 минута. По завршетку, ученици читају одговоре на постављена питања у оквиру студије на случају: које су последице ове ситуације?; шта је требало урадити и као правилно поступити да не дође до ове ситуације?; ко је у праву (агенција или хотел)?; презентација захтева за резервацију, потврде и коментарисање неблаговременог отказа половине гостију од стране агенције. Након одговора следи дискусија и анализа изнешених одлука ученика за решење приказане ситуације.

У оквиру дискусије долазимо до закључка“шта смо данас научили“, тако што учаницима постављам питања везана за кораке у изради и начину закључивања хотелског уговора.

На самом крају часа ученици исказују своје ставове о часу и наученом кроз писање смс поруке одсутном другу тј. другарици. Истовремено, читањем смс могу доћи до закључка колико је ученицима било лако или тешко да усвоје нови садржај и колико им се час свидео.

КОНСТРУИСАЊЕ СТУДИЈЕ НА СЛУЧАЈУ

(време за израду 20 минута)

Циљ учења: познаје обавезе уговорних страна хотелског уговора у складу са Правилником о хотелско агенциским односима

 Опис ситуације; Радиш у туристичкој агенцији „Компас, Војводе Мишића 5, Параћин и добијаш захтев дана 20.09.2011. од „Удружења грађевинарства“ да резервишеш хотелАрион Виен“ **** у Бечу за време Сајма грађевинарства у термину од 17.02. до 18.02.2012. за 20 0драслих особа на бази ноћења са доручком (НД илиi BB-bed & breakfast).   Контактираш телефонским путем менаџера продаје хотела „Арион Виен“, добијаш информацију да у том термину има слободних десет двокреветних соба и да је цена по особи за услугу НД 25 еура, боравиша такса 2 еура дневно по особи, обавезно плаћање аванса 30% од укупног износа, провизија за агенције за групе је 10%, договараш се са њим да му упутиш писменим путем захтев за резервацију. Међутим, захтев за резервацију није упућен писменим путем. Пет дана пре поласка групе у Беч контактираш менаџера продаје хотела „Арион Виен“  и отказујеш долазак половине групе. Приликом разговора добијаш информацију да туристичка агенција „Компас“ нема резервацију за тражени термин и да у хотелу нема слободних соба за време Сајма грађевинарства.

Радни задаци:

а) Које су последице ове ситуације?

б) Шта је требало урадити и како правилно поступити да не дође до ове ситуације?

в) Ко је у праву (агенција или хотел)?

г) Да ли је отказ половине резервације био благовремено упућен?

д) Урадити захтев за резервацију и потврду резервациј

Прилог: Правилнок о агенцијско хотелским односима


Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.